19.07.2018 - Pirátská kandidátka do senátu Eva Tylová je proti těžbě štěrkopísku na soutoku Berounky s Vltavou

 

Podporuji petici za zřízení chráněné oblasti přirozené akumulace vod v oblasti soutoku Berounky a Vltavy. Petici inicioval spolek Život na Soutoku, který se dlouhodobě angažuje v ochraně oblasti Soutoku před těžbou.

Na levém břehu Berounky by měl vzniknout přístav a na pravém dobývací prostor Zbraslav IV. Připravována těžba štěrkopísku nemá vyřešen nejpodstatnější střet zájmů mezi těžbou štěrkopísku a zachování významných vodohospodářských a půdních funkcí dotčeného území.

„Na radotínském břehu má těžba trvat 15 let, na zbraslavském 30 let. Celou dobu by místní žili v hluku, způsobeném těžkou technikou, dopravou materiálu, prachu. Došlo by ke zničení zásob velmi kvalitní podzemní vody a ke ztrátě orné půdy nejvyšší kvality. Na vytěžená místa nad rámec rozlohy jezer se měl navážet inertní materiál. Navážka by také měla daleko horší propustnost pro podzemní vody, než původní štěrkopísky. V území, které je bráno jako rozlivové, se též počítalo s obytnou výstavbou,“ říká Eva Tylová, pirátská kandidátka do Senátu s podporou Liberálně ekologické strany a dále vysvětluje, proč podporuje petici za zřízení oblasti přirozené akumulace vod: „V době, kdy ČR řeší problémy se suchem a vědci varují nad úbytky vody, považuji záměr těžby štěrkopísku na soutoku Vltavy a Berounky za riskantní, nevhodný a zbytečný. Prostor umožnuje akumulaci vody. Navíc poblíž v mokřadech hnízdí chráněné druhy ptáků jako volavky.“

K petici dále uvádí Václav Vojíř člen spolku Život na Soutoku: „Těžba by podle hydrogeologů ohrozila obrovské kapacity uschovávání vody a filtrační funkci štěrkopískových vrstev. Podle údajů z pozorovacích vrtů na obou březích lze zajistit zdroje podzemní vody vodárenské kvality pro cca 60 tisobyvatel. Dotčené území je dle zákona 114/1992 Sb. také významným krajinným prvkem, s cennými archeologickými nálezy i kulturně-architektonicky významným zbraslavským zámkem spjaté s přemyslovskou tradicí.  S daným investičním záměrem je spojena i ztráta minimálně 150 hektarů nejúrodnější nivní půdy.“

Uvedené střety zájmů nebyly vyřešeny ani v procesu EIA, ani v rozhodnutích OBÚ Kladno, ani po petici občanů Prahy 16, ani po 22. schůzi Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 13.prosince 2012. Nikdy nedošlo k posouzení vzájemné interakce mezi dopravní stavbou okruhu Slivenec-Lahovice, těžbou štěrkopísku a uvažovaným rekreačním územím. To se týká i pouze náznakově provedené SEA pro levý, radotínský břeh, kde nebyl stanoven dobývací prostor a těžba má být prováděna v režimu územního plánu.Uvedený, problematický investiční záměr byl diskutován na několika poradách a setkáních občanů v MČ Zbraslav a Radotín, kteří s ním nesouhlasí.

Z hlediska očekávaných problémů s dostatkem kvalitní pitné vody i zemědělsky využitelné půdy je tento investiční záměr těžby štěrkopísku chybný a odporující strategii trvalé udržitelnostiživotaa tedy i veřejnému zájmu. Uvedené lokality jsou posledními svého druhu na území Prahy.

„Proto se připojuji k návrhu, aby byl vyjmut z evidence zásob štěrkopísku v Dobývacím prostoru Zbraslav IV (tj. Lahovice a Lahovice I) nebo alespoň převeden z bilančních zásob do zásob nebilančních, ve smyslu ustanovení horního zákona 44/1988 Sb., a to prostřednictvím věcně příslušného útvaru na MPO, který je nadřízeným orgánem OBÚ Kladno“, dodává Eva Tylová

Petici je možné podepsat i fyzicky u petičního stánku. Obvykle na nám. Osvoboditelů v Radotíně v sobotu dopoledne (konkrétní termíny na Fb stránce Eva Tylová)

Kontakty:

Ing. Eva Tylová, pirátská kandidátka do Senátu s podporou Liberálně ekologické strany v obvodě č. 17

Kontakt: eva.tylova@ecn.cz, tel. 720 538 058

 

Zdroje

Petice za zachování soutoku Vltavy a Berounky a zastavení záměru těžby štěrkopísku

 

http://zivotnasoutoku.eu/

https://e-petice.cz/petitions/za-zrizeni-chranene-oblasti-prirozene-akumulace-vod-v-oblasti-soutoku-berounky-a-vltavy.html