03.06.2009 - Valné shromáždění sítě IMPEL o prosazování práva o životním prostředí v Praze

3.6.2009                                                                                                                                                                                          (celý článek najdete zde)

Ministerstvo životního prostředí a Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) pořádají v rámci českého předsednictví 3. – 5. června 2009 valné shromáždění sítě pro implementaci a prosazování práva životního prostředí IMPEL.

Valné shromáždění zahájí 3. června ministr životního prostředí  Ladislav Miko a Eva Tylová, ředitelka ČIŽP. „IMPEL hraje důležitou roli při posilování ochrany životního prostředí a pomáhá zajistit, aby legislativa v Evropské unii byla  lépe vymahatelná,“ říká Ladislav Miko, ministr životního prostředí.

Na třetím valném shromáždění bude schválena závěrečná zpráva z projektu Rezoluce o řešení konfliktů v životním prostředí prostřednictvím dialogu, který má přispět ke zlepšení komunikace mezi veřejností a  úřady, které povolují  a kontrolují činnost průmyslových zařízení z hlediska uplatňování  práva  životního prostředí.

Bude tu také představena zpráva z projektu, který se zabýval  přeshraniční přepravou  elektroodpadu. Cílem projektu bylo zjistit slabé články řetězce sběru elektroodpadů v Evropě, kde dochází k jeho únikům a prodejům  do rozvojových zemí, vytipovat možné strategie pro předcházení a zamezení této činnosti a ověřit nástroje, které mohou využívat kontrolní orgány.

V rámci zasedání proběhnou také  workshopy, na kterých budou delegáti diskutovat o budoucí náplni a výzvách pro další práci sítě IMPEL.

Delegáti také schválí novou komunikační strategii, která zajistí větší zviditelnění sítě IMPEL v rámci Evropy, budou zřízeny nové webové stránky v angličtině. „Je potřeba  více rozšiřovat informace o konkrétních výsledcích projektů IMPELu a podporovat zpětnou vazbu a vzájemné informování mezi evropskými institucemi a členskými státy IMPELu,“ říká Eva Tylová, ředitelka ČIŽP. Cílovými skupinami pro výměnu informací mají být především organizace životního prostředí  v členských státech IMPELu, Evropský parlament, Evropská komise a Rada EU a také  organizace zabývající se životním prostředím, které nejsou součástí sítě IMPEL. „V rámci spolupráce s evropskými institucemi by měly být navázány pravidelné kontakty a organizovány schůzky s Komisí, Výborem pro životní prostředí Evropského parlamentu a předsednictvím Evropské unie,“ dodává Gerard Wolters, předseda Výboru IMPEL.

IMPEL byl založen v roce 1992 jako neformální organizace, ve které si mohou její zástupci vzájemně poskytovat nejrůznější informace, diskutovat o problematických otázkách a také nabízet praktické rady. Tímto způsobem se její členové dozvědí o metodách „nejlepší praxe“ pro inspekce, monitorování a prosazování práva v Evropské unii. Členy IMPELu jsou zástupci agentur a inspektorátů životního prostředí všech států EU a Norska a kandidátských zemí. V roce 2008 se stal IMPEL  mezinárodním neziskovým sdružením.